İletişim Süreci Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.   

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.tatgida.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi/kisisel-verilen-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/  internet adresinde yer alan Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla (“Amaçlar”) Şirket’imiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 • Fikir, öneri ve sorularınızın e-posta ve internet sitemiz üzerinden Chatbot aracılığıyla alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Açık rızanıza istinaden fikir, öneri ve sorularınızı iletmek üzere https//www.tarimkariyer.com sitemizde yer alan Chat Bot’u kullanmanız kapsamında sunucuları yurt dışında bulunan ve sistemin alt yapı hizmetini sağlayan https://crisp.chat ile paylaşılması.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanıza istinaden sunucuları yurt dışında bulunan ChatBot sisteminin alt yapı hizmetini sağlayan https://crisp.chat web sitesine Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında elektronik ortamda e-posta ve internet sitemizde yer alan ChatBot kanalları üzerinden toplanabilecektir. 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Fikir, öneri ve sorularınızın e-posta ve internet sitemiz üzerinden Chatbot aracılığıyla alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; 

 • Açık rızanıza istinaden fikir, öneri ve sorularınızı iletmek üzere https//www.tarimkariyer.com sitemizde yer alan Chat Bot’u kullanmanız kapsamında sunucuları yurt dışında bulunan ve sistemin alt yapı hizmetini sağlayan  https://crisp.chat ile paylaşılması.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.tatgida.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi/kisisel-verilerin-korunmasi---basvuru-formu/  adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.